HASILAT ESASLI KDV SİSTEMİ

HASILAT ESASLI KDV VERGİLENDİRME SİSTEMİ

Bu Karar, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38 inci maddesi kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulü uygulanacak sektör ve vergi oranının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu kararname 06.02.2019 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak 01.03.2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Madde 38 – (Mülga : 22/7/1998-4369/82 md.; Yeniden düzenleme: 29/3/2018-7104/12 md.)

Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanlar, talep etmeleri halinde vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma değer vergisi dâhil)  bedel üzerinden, bu Kanunun 28 inci maddesi uyarınca belirlenen en yüksek oranı geçmemek üzere, Cumhurbaşkanınca ilgili sektör veya meslek grubu için belirlenen oran uygulanmak suretiyle hesapladıkları katma değer vergisini, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirmeksizin beyan ederek öderler.

Birinci fıkra kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler, kazançlarının tespitinde kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri katma değer vergisini işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları katma değer vergisini gelir olarak dikkate alırlar.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe bu usulden çıkamazlar.

(Değişik dördüncü fıkra: 16/5/2018-7144/6 md.) Cumhurbaşkanı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini, sektörler ve meslek grupları itibarıyla belirleyeceği yıllık iş hacimlerine göre hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya, Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Özel Halk Otobüsleri için uygulanacak olan Hasılat Esaslı Vergilendirmeye Girmenin Şartları;

1- Mükellefin faaliyeti sadece Özel Halk Otobüsü olacak.

2- Faaliyetinde kullandığı aracın 18 koltuklu olması gerekir.

3- Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine yazılı başvurusu ve dairenin yazılı olarak uygunluk bildirim ile ancak geçilebilecek.

718 Sayılı C.B. Kararnamesi ile getirilen Kdv % 1.5 Hasılat Esaslı Vergilendirmenin faydaları nelerdir; 

1- Gider veya maliyete bağlı olmaksızın Toplam hasılat üzerinden % 1.5 Kdv hesaplanıp ödenecektir.

2- % 1.5 hesaplanıp ödenen Kdv gidere veya maliyete atılacaktır.

3- Hasılat Esaslı Vergilendirmeyi tercih eden mükelleflerin Vergi İncelemelerinde herhangi bir Kdv tarhiyatı yapılamayacaktır.

4- Son yıllarda 2 veya 3 yılda bir özel kanunlarla getirilen Matrah Arttırılması durumunda Kdv Matrah Arttırılması gerekmeyecektir.

5- Mevcut uygulama da olan Kdv %18 sisteminde indirim konusu yapılan Sahte veya

Muhteviyatı itibari ile Yanıltıcı Belge kullanımı olmayacağından dolayı Vergi incelemesi azalacak ve mükellefler Özel Usülsüzlük Cezalardan kısmen de olsa kurtulacaklar.

Kdv de % 1.5 Hasılat Esaslı Vergilendirme Sisteminin olumsuzlukları; 

1- Gelir Vergisinin hesaplanmasının değiştirilmemesi. Kdv Hesaplaması farklı, Gelir Vergisi hesaplaması farklı bir sistem uygulanması.

2- Faaliyetin gerçekleşmesinde ki maliyet veya giderin oluşumunda ödenen Kdv' nin vergiden mahsup edilememesi.

3- Devreden Kdv' nin ödenecek vergilerden mahsup edilemeyip sadece giderleştirilmesi ve devreden kdv' nin ortadan kalkması. 

4- Hasılat Esaslı Sisteme giren mükelleflerin 2 yıl geçmedikçe sistemden çıkarmaması. Oysa vergilendirme dönemleri yıllıktır.

Hasılat Esaslı Kdv Sisteminin belirsizlikleri

1- Duran Varlık satışında Kdv oranı ve hesaplama yöntemi.

2- Vergi incelemesinde SMIYB'de ki gidere atılan Kdv tutarının durumu.

3- İlgili vergi dairesinin yazılı onayı ile sisteme giren Mükellefin sisteme uygunsuzluğunun tespiti durumunda ki sorumluluk. (Vergi dairesi cezayı kesip dava aç mı diyecek.)

4- 718 Sayılı Kararname de belirtilen 

Hasılat=Matrah + Hesaplanan Kdv 

Sisteminin Kdv Kanunun 24 ve 25 maddelere aykırı olması. 

Hasılat Esaslı Kdv Sistemine Geçmek için Gerekli Evraklar

1- İlgili Belediye ile yapılan sözleşme fotokopisi

2- Araç ruhsat fotokopisi

3- Belediyeden alınan Çalışma Ruhsatı fotokopisi

                                                                                                                                                                    SMMM  Mehmet Nuri ÇELİK